ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္ေပးထားပါက ကၽြႏု္ပ္ တို႔သင့္ထံသို႔ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါ
တင်သွင်း

အျဖစ္ အျပက္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံတြင္ အေကာင္းဆံုး စာဖတ္အစီအစဥ္ရွိပါသည္။

I Can Read သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုး စာဖတ္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသနည္း။ I Can Read သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မိဘမ်ားက ေရြးခ်ယ္ၾကသည့္ စနစ္ျဖစ္ေနပါသနည္း။
Find out more

Young Explorers Camp 2019

English ဘာသာရပ္ကို ေလ့လာသင္ယူေနတဲ့ ကေလးမ်ားအတြက္
Find out more

ငါစာဖတ္ႏိုင္ၿပီ (I Can Read) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စင္တာ အမွတ္(၂) ဖြင့္ပဲြ အခန္းအနား

မဂၤလာပါရွင္ I CAN READ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေက်ာင္းအမွတ္(၂) ကို ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမို႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္နိုင္သည့္အတြက္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေၿမာက္မိပါသည္။
Find out more

စာတတ္ေျမာက္မႈစြမ္းရည္မ်ားကို သင္ယူရရွိရန္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းကား အဘယ္နည္း။

သင္ခန္းစာမ်ားကို ဖတ္ရႈရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ပါရွိေသာ ေကာင္းမြန္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုသည္ အသံမ်ားကို ေပါင္း စပ္ၿပီး စကားလံုးမ်ားဖန္တီးရာတြင္ရွိေနသည့္ သေဘာတရားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားေစပါလိမ့္မည္။ အသံမ်ားကို တိက်စြာ အသံုးျပဳျခင္းက အသံထြက္ကို ပိုမိုရွင္းလင္းေစေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါလိမ့္မည္။
Find out more

HAPPY THINGYAN WATER FESTIVAL

I CAN READ Myanmar မွ Thingyan Festival ကုိ MOMO play, Myanmar Plaza
Find out more

အခ်ဳိ႕တို႔သည္ စာဖတ္ရႈျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ အခက္အခဲရွိေနပါသနည္း။

ကေလးသူငယ္မ်ားစြာတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ စာဖတ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိရသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပံ့ပိုးေနသည့္ အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္မွတ္ရစိတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ I Can Read စတင္ တည္ေထာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အန္ေထာ္နီအန္းေရွာႏွင့္ အယ္နာဘဲလ္ ဆားဂ်င့္တို႔ေရးသားၿပီး Pearson Education က ထုတ္ေ၀သည့္ Dealing with Dyslexia and Other Reading Difficulties ဟူေသာစာအုပ္တြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။
Find out more

Christmas Party 2018

I Can Read ended 2018 with an amazing Christmas celebration. Everyone who came had a fantastic time getting to have a little bit of Christmas right here in Myanmar.
Find out more

ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္သည္ကို ကၽြနု္ပ္တို႔အဘယ္ေၾကာင့္ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးၾကပါသနည္း?

I Can Read တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မူလဦးတည္ခ်က္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံု ၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိေသာ အမွီ အခို
ကင္းသည့္ စာဖတ္သူမ်ားအျဖစ္သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစလ်က္ စာဖတ္ရႈျခင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊား
ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စာဖတ္ရႈျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက I Can Read ေက်ာင္းသားမ်ားကို သူတို႔၏စာတတ္ေျမာက္မႈ ခရီးလမ္းေပၚ
တြင္  လိုအပ္ေသာမွတ္တိုင္မ်ားအားလံုးတို႔ထံ အေရာက္သြားရန္အ တြက္ တတ္စြမ္းႏိုင္ေစလိုပါသည္။ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ား  စာဖတ္ျခင္း၊ စာေရးျခင္း၊ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုႏွင့္ စကားေျပာစြမ္းရည္မ်ား  မိမိတို႔၏တမူထူးျခား လွေသာ နည္းလမ္းမ်ား၏ အေထာက္အကူျဖင့္ တိုးတက္လာသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အဆိုပါမွတ္တိုင္မ်ားဆီသို႔ မဆုတ္မနစ္မႈဟူေသာ
အေျခခံအုတ္ျမစ္အေပၚတြင္ မည္သို႔ေသာအားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာပါသ နည္း?

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္မိမိတို႔၏ စာတတ္ေျမာက္မႈဆိုင္ရာ မွတ္တိုင္မ်ားသို႔ I Can Read စနစ္တြင္ပါရွိေသာ နည္းစနစ္က်သည့္ပံုစံ၏ေက်းဇူးျဖင့္ ေရာက္ရွိပါသည္။ စာဖတ္ရႈျခင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံ အားလံုးနီးပါးတို႔ႏွင့္ မတူညီဘဲ  ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲထားသည့္ သုေတသန၊ အထူးသျဖင့္ ဘာသာစကားသိပၸံအေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စာဖတ္ ရႈေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ကေလးသူငယ္စိတ္ပညာရပ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ဆိုင္ရာ တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္တာ နက္ရႈိင္းေသာသုေတသနျပဳမႈတို႔ျဖင့္ လည္းပံ့ပိုးထား ပါသည္။

ဤအခ်က္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို မဆုတ္မနစ္ေသာရလဒ္မ်ားေပးၿပီး ထို
အေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္တို႔က I Can Read သင္တန္းကိုအသံုးျပဳၿပီး စာဖတ္တတ္ရန္ သင္ယူခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။