ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္ေပးထားပါက ကၽြႏု္ပ္ တို႔သင့္ထံသို႔ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါ
တင်သွင်း

ခ်က္

ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒ
Total English Learning Global သည္ သင္တို႔၏ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားကို လံုၿခံဳစြာထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ သင္တို႔၏လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘက္မွလုပ္ ေဆာင္ျခင္းအေပၚ ျမင့္ျမင့္မားမားတန္ဖိုးထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မူ၀ါဒမွာ Singapore Personal Data Protection Act 2012  အေပၚတြင္အေျခခံပါသည္။ ၄င္းသည္ သင္တို႔၏ပုဂၢိဳလ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ကို အလြဲသံုး စားျပဳမႈမရွိေၾကာင္းအာမခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳေသာ အခ်က္အ လက္မ်ားႏွင့္ အတိုင္းအဆမ်ားကို အေျချပဳရာျဖစ္သည္။ ဤလွ်ဳိ႕ ၀ွက္ခ်က္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒသည္ စင္တာမ်ားတြင္ I Can Read Singapore ၏ဌာနခ်ဳပ္က I Can Read  အာရွႏွင့္ I Can Read ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရး ပိုတယ္လ္၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွတစ္ဆင့္  ေကာက္ယူရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ပါ သည္။ I Can Read ကို အကိုးအကားျပဳၿပီး ဤတြင္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆိုေသာအသံုးအႏႈန္းတို႔သည္ Total English Learning Global Pte Ltd၊ ၄င္း၏ရံုးခြဲမ်ားႏွင့္ တြဲဘက္မ်ား၊ ဆက္စပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားဘက္မ်ား၊ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေစ၊ ထိုႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ၎တို႔ကို ရည္ညႊန္းၿပီး ‘ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္’ ဟု ညႊန္းဆိုသည္ ၎တို႔ သည္သင္တို႔ျဖစ္ေစ၊ သင္တို႔ရင္ေသြး/ေက်ာင္းသား အေၾကာင္းမည္ သည့္အခ်က္အလက္မဆိုျဖစ္ေစ၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖစ္ ေစ၊ (က)ထိုမွတစ္ဆင့္  သို႔မဟုတ္ (ခ) ကၽြႏု္ပ္တို႔ရရွိထားေသာ သို႔မဟုတ္ ရယူႏိုင္မည့္သေဘာရွိေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္သတင္း အခ်က္အလက္တို႔မွ သင္တို႔ျဖစ္ေစ၊ သင္တို႔ရင္ေသြး/ေက်ာင္းသားကို ျဖစ္ေစ၊ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္အရာမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။


၁။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ရယူစု ေဆာင္းျခင္း

သင္တို႔က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုေပးအပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။
(က) ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံတင္ျပေသာ မည္သည့္ပံုစံမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ သင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အျခားေသာပံုစံမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေသာအမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္(မ်ား)၊ လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္လိပ္စာတို႔အျပင္ သင္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ သင့္ရင္ေသြး/ေက်ာင္းသားႏွင့္ျဖစ္ေစ ဆက္စပ္ေနသည့္အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
(ခ) ကြတ္ကီးႏွင့္ အိုင္ပီလိပ္စာအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ္လည္း I Can Read မွ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္အတြင္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ သည့္ I Can Read စကၤာပူ၀က္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္အသံုးျပဳမႈအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္
(ဂ) ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္သတင္းအခ်က္အလက္၊ ကိရိယာ ပစၥည္း၏စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ လႈိင္းအက်ယ္၊ စာမ်က္ႏွာကိုၾကည့္ရႈမႈ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀က္ဘ္ဆိုက္သို႔ အ၀င္၊ အထြက္လုပ္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေစ၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေစ၊ ထိုႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ သင္ကအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္သင္၏ၾကားရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္

I Can Read သည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ သင္ႏွင့္သင့္ရင္ေသြး/ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို   ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းပါသည္။
(က) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ တစ္ခုခု ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပံုစံမ်ားကိုသင္က တင္ျပေသာအခါ
(ခ) ထပ္ေဆာင္းပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈကို သင္တို႔က တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားေသာအခါ
(ဂ) အီးေမးလ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အျခားစာပို႔လိပ္စာတစ္ခုတြင္ ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပရန္ သင္ကေတာင္းဆိုေသာအခါ
(ဃ) သင့္ကိုကၽြႏု္ပ္တို႔ကဆက္သြယ္ရန္ သင္ကေတာင္းဆိုေသာအခါ
(င) သင့္ထံဆက္သြယ္ျခင္းခံရၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေစ်းကြက္ တာ၀န္ခံ မ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သင္ကတုန္႔ျပန္ ေျဖၾကားေသာအခါ
(စ) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စစ္တမ္း၊ ေႀကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားသို႔ သင္ကတုန္႔ျပန္ေျဖၾကားေသာအခါ
(ဆ) အျခားေသာ မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းအတြက္မဆို သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ တင္ျပေသာအခါ

၂။ စုေဆာင္းရျခင္း၊ အသံုးျပဳရျခင္းႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ျပရျခင္းတို႔အ တြက္အေၾကာင္းရင္းမ်ား
I Can Read သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူစု ေဆာင္းရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ ထိုပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အ လက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ  အသံုးျပဳရန္သေဘာတူညီ ခ်က္ကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းျခင္းမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္ အလက္ကိုအသံုးျပဳရန္ သင္ကသေဘာမတူေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳျခင္း၊ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျပဳလုပ္ပါမည္။

ထိုပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ေအာက္ပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားအ တြက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ျပျခင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္။
(က) ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
(ခ) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚအေၾကာင္း ရင္းမ်ား
(ဂ)ကၽြႏု္ပ္တို႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရျခင္း
(ဃ) တရားဥပေဒျဖစ္ေစ၊ ထံုးနည္းလိုက္နာဖြယ္မ်ားအညီ က်မ္းကိုး စစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေၾကာ္ျငာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
(င) ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈအတြက္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိသံုးသပ္ရာတြင္
(စ) လိမ္လည္မႈ၊ မွားယြင္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီေသာေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိန္ခ်န္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးေသာအ ခါတြင္
(ဆ) လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလံုးတို႔တြင္ စင္တာမွရိုက္ထား သည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီြဒီယိုတို႔ကို ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ/ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈ မ်ား၊ လူမႈမီဒီယာ၊ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေစ အီလက္ထရြန္နစ္ မီဒီယာ ျဖစ္ေစ၎တြင္ အသံုးျပဳေသာအခါတြင္
(ဇ) သင္တို႔အား စာျဖင့္မၾကာခဏအေၾကာင္းၾကားမည့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သင္တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ကိုရယူပါမည္။

၃။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ဖြင့္လွစ္ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ တတိယ လူထံလႊဲေျပာင္းျခင္း
တရားမ၀င္ေသာ ဖြင့္လွစ္ထုတ္ေဖာ္မႈအတြက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အ လက္မ်ားကိုကာကြယ္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားအဆင့္ဆင့္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ ေဆာင္ပါမည္။ အခ်ိန္ျပည့္ဆရာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ မ်ားျဖစ္ေစ၊ ေၾကာ္ျငာသူမ်ားျဖစ္ေစ၊ ထိုႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ထိုကဲ့သို႔ ေသာ တတိယလူမ်ားထံ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူဦးေရဆိုင္ရာသတင္း အခ်က္အလက္ကို ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။

၄။ တတိယလူ ၀က္ဘ္ဆိုက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္သည္ အျခားေသာဆိုက္္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားသည္။ ထိုဆိုက္္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေစ၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ ဆိုင္ရာက်င့္သံုးမႈတြင္ျဖစ္ေစ  ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ တာ၀န္မရွိေၾကာင္းကို သတိျပဳပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆိုက္မွထြက္ခြာေသာအခါတြင္ သတိျပဳပါရန္ ႏွင့္  ပုဂၢိဳလ္ေရးပိုင္းတြင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားေတာင္းခံေသာ အျခားမည္သည့္ဆိုက္မဆို၎၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ခ်က္ဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ဖတ္ပါရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသံုးျပဳ သူမ်ားကို တိုက္တြန္းထားပါသည္။
၅။ ကြတ္ကီးမ်ားအသံုးျပဳျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ‘ကြတ္ကီးမ်ား’ ကို အသံုးျပဳပါသည္။ ကြတ္ကီးဆိုသည္မွာ ဆိုက္သို႔၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူ ၏ ဟာ့ဒ္ဒရိုက္ထဲတြင္  ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆိုက္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈမႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆိုက္သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္လာေရာက္သူ မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္  သိုမွီးလိုက္သည့္သတင္း အခ်က္အလက္ျဖစ္ သည္။ ကြတ္ကီးမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆိုက္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေတြ႔အႀကံဳကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ အသံုးျပဳသူမ်ား ၏စိတ္၀င္စားမႈကို ေျခရာခံၿပီး ခ်ိန္မွတ္ထားဦးတည္ႏိုင္ရန္ တတ္စြမ္း ႏိုင္ေစသည္။ ကြတ္ကီးအအသံုးျပဳျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆိုက္ေပၚရွိ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈ လံုး၀မရွိပါ။
I Can Read သည္ I Can Read ၀က္ဘ္ဆိုက္တေလွ်ာက္လံုးရွိ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈကို တိုင္းတာရန္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုကုမၸဏီ၏၀န္ေဆာင္မႈကို ေအာက္ပါတို႔အပါအ၀င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၀က္ ဘ္ဆိုက္အားအသံုးျပဳမႈဆုိင္ရာ ပင္မသတင္းအခ်က္အလက္ကို စုေဆာင္းရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
(က) I Can Read ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ၾကည့္ရႈေသာစာမ်က္ႏွာ အေရအတြက္ (သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာ၏သက္ေရာက္မႈမ်ား)
(ခ) I Can Read ၀က္ဘ္ဆိုက္သို႔ လာေရာက္သာ ထူးျခားသည့္ ဧည့္သည္အေရအတြက္
(ဂ) ထိုဧည့္သည္မ်ားသည္ I Can Read ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚ ရွိေနခ်ိန္တြင္ (ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္) အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာအသံုးျပဳေၾကာင္းႏွင့္
(ဃ) I Can Read ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ အမ်ားအားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ သည့္ေနရာႏွင့္ ထြက္ခြာသည့္ေနရာ


၆။ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ သင္တို႔၏ပုဂၢ လိကအခ်က္အလက္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း
သင္၏ ပုဂၢလိကအခ်က္အလက္ကို အခ်ိန္မေရြး ၀င္ေရာက္ၾကည့္ ရႈျခင္း၊ ေရြးထုတ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထပ္မံျဖည့္ စြက္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ သင္တို႔သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တို႔ကိုကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ သင့္ရင္ေသြး/ေက်ာင္းသားကို အပ္ႏွံထားသည့္ စင္တာမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ ေပးထားသည့္ အီးေမးလ္၊  လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ ၀က္ဘိဆိုက္/ေဖ့စ္ဘြက္စာမ်က္ႏွာ လင့္ခ္တို႔မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
(က) ရွိသည္ဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံတြင္ရွိထားသည့္အခ်က္အလက္ ကိုစစ္ေဆးျခင္း
(ခ) ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံတြင္ရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းျခင္း/ ျပန္ျပင္ျခင္း
(ဂ) ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံတြင္ရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဖ်က္ခိုင္းျခင္း
(ဃ) သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး သင္၏မည္သည့္စိုးရိမ္မႈကိုမဆိုျဖစ္ေစ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပါ။
၇။ ပုဂၢလိက အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း
သင္တို႔၏ ပုဂၢလိကအခ်က္အလက္မ်ားကို ၄င္းတို႔အား ေကာက္ယူစု ေဆာင္းခ်ိန္တြင္ ေကာက္ယူရသည့္အေၾကာင္းရင္းရွိေနသည့္ကာလ အတြက္သာ သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဥပေဒေရးရာ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္း မ်ားအတြက္သာ ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္တြင္ ထိုအခ်က္လက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ သင္တို႔ႏွင့္ အခ်က္အလက္ဆက္စပ္ႏိုင္ည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဖယ္ရွားမည္။
၈။ ပုဂၢလိကအခ်က္အလက္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးတိက်မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ
ဤလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၏တရားဥပေဒ မ်ားျဖင့္ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ စိုးမိုးထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္က်ဳိး ေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္ၿပီး မွန္ကန္သည့္ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ သင္တို႔၏ ပုဂၢလိကအခ်က္အလက္မ်ားကို တရားမ၀င္ၾကည့္ရႈမႈ၊ စုသိမ္းမႈ၊ အသံုးျပဳမႈ၊ ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ျပမႈ၊ ကူးယူမႈ၊ ထပ္ဆင့္ျပင္ဆင္မႈ၊ ဖယ္ရွား ပစ္မႈ သို႔မဟုတ္ အလားတူအႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။

၉။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒကို  ျပန္ျပင္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒကို မၾကာခဏျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမည္ျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ထိုအ ေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာ တြင္ တင္ျပထားပါမည္။

၁၀။ ဆက္သြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္
အကယ္၍သင္သည္ (က) ဤမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္း လိုသည္ မ်ားရွိလွ်င္ (ခ) သင္၏ ပုဂၢလိကအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းၿပီးဆုိ လွ်င္ (ဂ) သင္၏ ပုဂၢလိကအခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ၾကည့္ရန္ သို႔မဟုတ္ အမွားျပင္ရန္ရွိပါက ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

I Can Read စကၤာပူႏိုင္ငံ ဌာနခ်ဳပ္
80 Changi Road #04-20 Centropod, Singapore 419715
ဖုန္းနံပါတ္- (65) 6591 8743 / (65) 6484 1271
ဖက္စ္ - :(65) 6484 0395