ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္ေပးထားပါက ကၽြႏု္ပ္ တို႔သင့္ထံသို႔ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါ
တင်သွင်း

ေအာင္ျမင္မႈ သက္ေသမ်ား

I Can Read သည္ အာရွတိုက္၏ စာတတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ထိပ္တန္း ပံ့ပိုးသူျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉
ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျဖန္႔က်က္ထားသည့္ စင္တာေပါင္း ၁၀၀ ၌ ေအာင္ျမင္မႈသက္ေသေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀ မက ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားက စာဖတ္ရႈျခင္းကို မည္သို႔သင္ယူႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စိတ္ ပညာကို ပီအိပ္ခ်္ဒီအတြက္ ၁၅ ႏွစ္တာ ေလ့လာခဲ့သည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တည္ေထာင္သူ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းမွ
 ေပၚထြက္လာပါသည္။ I Can Read သည္ စာဖတ္ရႈျခင္းကို အဓိကထားေသာ္ျငားလည္း အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ေအာင္ ျမင္ရန္လိုအပ္ေသာ အေရးႏွင့္စကားေျပာ စြမ္းရည္တို႔အတြက္ အဓိကအခ်က္ကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ား

ပညာေရးဆိုင္ရာ စိတ္ပညာရွင္မ်ားက ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ထားျခင္းအားျဖင့္ I Can Read အစီအစဥ္သည္ I Can Read နည္း
လမ္းကို အသံုးျပဳၾကေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ အဂၤလိပ္စာဖတ္ရႈေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သင္
ၾကားေပးၿပီး ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳႏွင့္ ရလဒ္ကို အေျခခံသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာသင္ခန္းမ်ားသည္ ဦး
တည္ခ်က္ရွိၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းပါသည္။ သင္တန္းတစ္ခုစီတိုင္းတို႔ရွိ သင္ယူမႈက႑မ်ားတြင္ သူတို႔၏ ကေလးငယ္ က ရရွိသည့္ တိုးတက္မႈအေၾကာင္းကို မျပတ္ သတင္းေပးပို႔ပါသည္။ I Can Read သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သူတို႔၏ပညာေရး တိုးတက္လာရာတြင္ သူတို႔လိုအပ္မည့္ စာေပတတ္ေျမာက္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားေပးအပ္လ်က္ ရလဒ္ မ်ားစြာကို ရရွိေနပါသည္။
I Can Read စူးစမ္းရွာေဖြမႈ (အသက္ ၂-၅ ႏွစ္) 

I Can Read စူးစမ္းရွာေဖြမႈ အစီအစဥ္သည္ သင္ယူမႈ ခရီးစဥ္မ်ားကို စတင္ခါစ ပိုမိုငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အဓိကထားဦးတည္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎သည္ ရက္သတၲပတ္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၃နာရီၾကာ သင္တန္းတစ္ခု
ျဖစ္ၿပီး (မိဘမ်ားက ဆႏၵရွိပါက ကေလးမ်ားက အႀကိမ္ေရပိုတက္ႏိုင္ေသာ) အသက္ ၂ ႏွစ္ခြဲအရြယ္ရွိ ကေလးမ်ားကို အဓိကထားရည္ရြယ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အငယ္ရြယ္ဆံုး ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဂၤလိပ္စာ တတ္ေျမာက္မႈဆီသို႔ လမ္းျပေခၚ
 ေဆာင္သြားရန္ ပံုစံခ်မွတ္ထားပါသည္။

ICR စူးစမ္းရွာေဖြမႈ အဆင့္ ၁
စာတတ္ေျမာက္မႈခရီးစဥ္ကို အစျပဳေနၾကသည့္ ငယ္ရြယ္ေသာ သင္ယူေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ကနဦး အသံထြက္ဆိုင္ရာသိရွိမႈ၊ ထိေရာက္ေသာ တသက္စာသင္ယူျခင္း အေလ့အထမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးစြမ္းရည္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေပးပါသည္။
•    နားေထာင္ျခင္း
•    စကားေျပာျခင္း
•    ပထမအသံမ်ား၏ သေဘာတရားကိုဖမ္းဆုပ္ျခင္း
အတန္းတစ္ခုစီတိုင္းတို႔တြင္ ပါ၀င္သည္မ်ား -
•    ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ျဖင့္ ကစားျခင္း
•    ေ၀ါဟာရျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း
•    သီခ်င္းဆိုျခင္းႏွင့္ ကဗ်ာရြတ္ဆိုျခင္း
•    ပံုျပင္ေျပာခ်ိန္
•    ႏႈတ္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း
•    အသံထြက္ျခင္းဆိုင္ရာ နိဒါန္းပ်ိဳးမႈ
သင္ယူမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
•    ရိုးရွင္းေသာေ၀ါဟာရကိုသံုးၿပီး ရိုးရွင္းေသာ ၀ါက်မ်ားကိုေျပာဆိုျခင္း
•    ပံုေျပာခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ျခင္း
•    စာသင္ခန္းတြင္း အထူးျပဳအရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳၿပီး ေ၀ါဟာရတိုးေစျခင္း
•    စကားလံုးမ်ားရွိ ပထမဆံုးအသံထြက္မ်ား၏ သေဘာတရားကိုနားလည္ျခင္း
•    ၅ မိနစ္ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပိုၿပီး အာရံုစုစည္းၿပီး အာရံုစူးစိုက္ျခင္း
•    စာသင္ခန္း၀န္းက်င္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း


ICR စူးစမ္းရွာေဖြမႈ အဆင့္ ၂
စာတတ္ေျမာက္မႈ စြမ္းရည္မ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးသည့္ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းမႈ ပါ၀င္ေသာ ဘာသာစကားကို အေျခခံ ထားသည့္ သင္တန္းျဖစ္သည္။ အျခားစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ စကားလံုးမ်ားရွိ ပထမဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအသံထြက္မ်ားအတြက္ အသံထြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိသတိရွိမႈကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူၾကသည္။
•    အျခားသူမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း
•    စကားလံုးမ်ား၏ ေရွ႕ဆံုးအသံထြက္အတြက္ အေသးစိတ္အသံဆိုင္ရာ အသိ သတိရွိမႈကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္း
အတန္းတစ္ခုစီတိုင္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
•    ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္းမ်ား
•    ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ကြက္ျဖင့္ကစားျခင္း
•    ကစားနည္းမ်ားႏွင့္ ပေဟဠိမ်ား
•    ပံုျပင္ေျပာခ်ိန္
•    ေ၀ါဟာရက်ယ္ျပန္႔လာမႈ
•    ႏႈတ္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း
•    အျပန္အလွန္စကားေျပာ စြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
သင္ယူမႈရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
•    သဒၵါနည္းလမ္းအရ မွန္ကန္ေသာ ၀ါက်တိုမ်ား အသံုးျပဳၿပီး စကားေျပာျခင္း
•    ပံုေျပာခ်ိန္တြင္ပါ၀င္ျခင္း
•    ရုပ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း
•    တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဆက္တိုက္ညႊန္ၾကားမႈ တစ္ခုထက္ မကသည္ကို လိုက္မီႏိုင္ျခင္း
•    စာသင္ခန္းအထူးျပဳ အရင္းအျမစ္မ်ားသံုးျခင္းျဖင့္ ေ၀ါဟာရ တိုးျမွင့္ျခင္း
•    စကားလံုးမ်ား၏ ေရွ႕ဆံုးအသံထြက္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအသံထြက္တို႔ကို ခြဲျခားသိရွိျခင္းICR စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ အဆင့္ ၃
အၾကားအာရံုဆိုင္ရာ အေျခခံျဖင့္ စာဖတ္အႀကိဳသင္တန္း ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အသံထြက္ဆိုင္ရာႏွင့္ အသံထြက္ တစ္ခုလံုးဆိုင္ရာ အသိသတိရွိမႈကို တိုးတက္ေစၿပီး စာဖတ္ျခင္းသင္တန္းအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ စကားေျပာေသာအခါ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈတိုးေစသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူပါသည္။
•    စကားလံုးမ်ားရွိ အသံထြက္တစ္ခုစီတိုင္းတို႔ကို ၾကားျခင္း
•    ႏႈတ္ထြက္အသံျဖင့္ ပိုင္းျခားထားေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာထားေသာ အသံမ်ား
•    စင္ျမင့္ေပၚတက္ခ်ိန္ႏွင့္ ပံုေျပာခ်ိန္တို႔တြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိစြာ ပါ၀င္ျခင္း
•    အေသးစိတ္အသံထြက္ဆုိင္ရာ အသိသတိရွိမႈကို က်ယ္ျပန္႔ေစၿပီး စကားေျပာခ်ိန္တြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ပိုရွိေစ သည္။
အတန္းတစ္ခုစီတိုင္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
•    ႏႈတ္ျဖင့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း
•    စကားလံုးမ်ား၏ ေရွ႕ဆံုး၊ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအသံထြက္မ်ားကို ေကာင္းစြာ အသံုးခ်ေစျခင္း
•    ဆြဲဆန္႔ျခင္းႏွင့္ ေရာေႏွာျခင္း
•    အသံတို႔၏ အစုအေ၀း
•    ပံုေျပာခ်ိန္
•    တစ္မိနစ္တာစကားေျပာ
သင္ယူေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
•    သဒၵါနည္းလမ္းအရမွန္ကန္ေသာ ၀ါက်မ်ား အသံုးျပဳၿပီး စကားေျပာျခင္း
•    ပံုေျပာခ်ိန္တြင္ပါ၀င္ျခင္း
•    စကားလံုးတို႔၏ အေရွ႕ဆံုး၊ အလယ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး အသံထြက္တို႔ကို ခြဲျခားသိရွိျခင္း
•    အသံထြက္ ေရာေႏွာျခင္းႏွင့္ ပိုင္းျခားျဖတ္ေတာက္ျခင္း
အသံထြက္ႏွင့္ အကၡရာဆက္ႏြယ္မႈကိုနားလည္ျခင္း

အမြင်ကပို အနည်းငယ်ကြည့်ရှုပါ

I Can Read သည္ အမွီအခိုကင္းေသာ စာဖတ္သူမ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းအား အဓိက ထားဦးတည္သည့္ ၁၂ လတာ သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုသင္တန္းသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ အသံထြက္အသစ္တစ္ခုကို သင္ၾကားေပးၿပီး  ျပန္လည္ အားျဖည့္ေပးသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ I Can Read စနစ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား မ်ားကို I Can Read မူပိုင္ျဖစ္သည့္ ေလယူေလသိမ္းအမွတ္အသားမ်ား သို႔မဟုတ္ သဲလြန္စမ်ား၏ အတြဲမ်ားကို အသံုးျပဳ ၿပီး အသံမ်ားကို ခြဲျခားသိရွိေစရန္ သင္ၾကားေပးပါသည္။

I Can Read ၁ မွ ၃
I Can Read (ICR) သည္ တမူထူးျခားသည့္ ICR ေၾကာ္ျငာစာမ်က္ႏွာႏွင့္ ICR လွ်ဳိ႕၀ွက္ နံပါတ္ကဒ္တို႔ကို အသံုးျပဳထား ေသာ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ စာဖတ္ရႈမႈ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူပါသည္။
•    စကားလံုးမ်ားရွိ အသံထြက္မ်ားကို အလိုအေလွ်ာက္ ခန္႔မွန္းသိရွိျခင္း
•    စကားလံုးမ်ားကို အလြတ္က်က္သည္ထက္ အကၡရာမ်ားေပါင္းစပ္မႈႏွင့္ စုေ၀းမႈမ်ားကို သိရွိမွတ္မိျခင္း
•    I Can Read ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားတြင္ သူတို႔ဖတ္ရသည့္ စကားလံုးမ်ား အားလံုးတို႔ကို အဓိပၸာယ္ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ သူတို႔၏ အေသးစိတ္အသံထြက္မ်ားဆိုင္ရာ ဗဟုသုတကို အသံုးျပဳျခင္း
•    သူတို႔ဖတ္ရႈေနေသာအရာကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း
အတန္းတစ္ခုစီတိုင္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
•    အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေရးသားထားေသာ ပံုျပင္မ်ားကို ဖတ္ရႈျခင္း
•    ကနဦးဖတ္ရႈမႈကိုပံ့ပိုးရန္ ေၾကာ္ျငာစာမ်က္ႏွာကို အသံုးျပဳျခင္း
•    လက္ေတြ႔အသံုးခ်မႈတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကဒ္မွ အသံထြက္ အမွတ္အသားကိုအသံုးျပဳျခင္း
•    အဓိကေ၀ါဟာရဆိုင္ရာ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုစစ္ေဆးျခင္း
သင္ယူေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
•    အတန္းတြင္းသင္ၾကားထားေသာ စြမ္းရည္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး သီးျခားအမွီအခိုကင္းစြာ စာဖတ္ျခင္း
•    အစိမ္းသက္သက္စကားလံုးမ်ားကို ဖတ္ၿပီးအဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုျခင္း
•    အရွိန္ႏႈန္းႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္တို႔ကို အသံုးျပဳၿပီးစာဖတ္ရႈျခင္း
•    မွန္ကန္ေသာသဒၵါကို အသံုးျပဳၿပီး ဖတ္ရႈနားလည္ျခင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုျခင္း
•    ICR စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုစာရင္းကိုအသံုးျပဳၿပီး ေ၀ါဟာရနယ္ပယ္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း
•    စကားအဂၤါရပ္မ်ားကို နားလည္ျခင္း
•    ရိုးရွင္းေသာ၀ါက်မ်ားခ်ေရးျခင္း


I Can Read ၄ မွ ၆
ဒုတိယ ၆ လပတ္ ကာလအေတာအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔ I Can Read (စာဖတ္ရႈမႈ အဆင့္ ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၃) မွ ေလာေလာလတ္လတ္ ရရွိထားၾကသည့္ စာဖတ္စြမ္းရည္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူပါသည္။
•    “The Amazing Thought Reading Machine” ဟူေသာ ၀တၴဳကို ဖတ္ရႈျခင္း
•    အသံထြက္အေျခခံၿပီး အမွတ္အသားျပဳမထားသည့္ ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရႈျခင္း
•    ႏႈတ္ျဖင့္ ဖတ္ရႈနားလည္ျခင္းကို သေဘာေပါက္ၿပီး ၿပီးစီးေစျခင္း
•    စာျဖင့္ ဖတ္ရႈနားလည္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျဖမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း
အတန္းတစ္ခုစီတိုင္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
•    သဒၵါေလ့က်င့္ခန္း
•    စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုစစ္ေဆးမႈ
•    စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမွ စကားလံုးမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ၀ါက်ဖြဲ႔ျခင္း
•    စာဖတ္ရႈျခင္းႏွင့္ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုဆိုင္ရာ အိမ္စာမ်ားေပးျခင္း
သင္ယူေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
•    အတန္းတြင္းသင္ၾကားထားေသာ စြမ္းရည္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး သီးျခားအမွီအခိုကင္းစြာ စာဖတ္ျခင္း
•    အစိမ္းသက္သက္စကားလံုးမ်ားႏွင့္ အသစ္မ်ားကိုဖတ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုျခင္း
•    အရွိန္ႏႈန္းႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္တို႔ကိုအသံုးျပဳၿပီး စာဖတ္ရႈျခင္း
•    မွန္ကန္ေသာသဒၵါကိုအသံုးျပဳၿပီး ဖတ္ရႈနားလည္ျခင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုျခင္း
•    ICR စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုစာရင္းကို အသံုးျပဳၿပီး ေ၀ါဟာရနယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း
•    စကားအဂၤါရပ္မ်ားကို နားလည္ျခင္း
•    ရိုးရွင္းေသာ၀ါက်မ်ား ခ်ေရးျခင္း

အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္ယူရရွိမႈႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈတို႔ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစႏိုင္ သည့္ အျပန္အလွန္စကားေျပာဆိုမႈကို အေျခခံေသာ သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္ကို တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္သည့္ ေန႔စဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘာသာစကားကို စူးစမ္းရွာေဖြႏိုင္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူပါသည္။
•    ေန႔စဥ္ရည္မွန္းထားသည့္ ေ၀ါဟာရႏွင့္ ၀ါက်ပံုစံတို႔ကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈအား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစျခင္း
•    အျပန္အလွန္စကားေျပာဆိုမႈတြင္ စိတ္ခ်မႈျဖင့္ ပါ၀င္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း
သင္ခန္းစာတစ္ခုစီတိုင္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
•    စာသင္ခန္းသံုး အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ား (ဥပမာ - ယေန႔ဟူေသာ ဇယားကြက္ The Today Chart) ကို အသံုးျပဳ ထားေသာ စကားေျပာခ်ိန္
•    ဆရာျဖစ္သူကမွန္ကန္ေသာ ၀ါက်ပံုစံမ်ားကို နမူနာေျပာဆိုျပျခင္း
•    တိုင္းတာၾကည့္ႏိုင္သည့္ ရလဒ္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး အျပန္အလွန္ စကားေျပာဆိုမႈ အႏုပညာကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ ေစျခင္း
•    သင္ၾကားထားေသာေ၀ါဟာရကို ထပ္မံအားျဖည့္ေပးသည့္ ရုပ္ပံုကဒ္မ်ားႏွင့္ ကစားနည္းမ်ား
•    သင္ယူေလ့လာမႈကို ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္သည့္ ၀န္းက်င္တစ္ခုအျဖစ္ ထပ္မံအား ျဖည့္ေပးရန္ ရုပ္ပံုကဒ္မ်ားႏွင့္ ကစားနည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
အေသးစိတ္ေျခလက္လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ စူးစမ္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစမႈ

အမြင်ကပို အနည်းငယ်ကြည့်ရှုပါ

I Can Read Plus အစီအစဥ္သည္ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္  ေက်ာင္းသားမ်ား ရရွိေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အဂၤလိပ္စာ အဓိကကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဦးတည္ခ်ိန္မွတ္ထားပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ သင္တန္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားက စာေပတတ္ ေျမာက္မႈဆုိင္ရာ က႑မ်ား အားလံုးတုိ႔ကို ခ်ိန္ရြယ္ထားရာတြင္ ရရွိထားသည့္ စာဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ပါသည္။

မူလတန္းအႀကိဳ အဂၤလိပ္စာ ငယ္ရြယ္ေသာစာဖတ္သူမ်ားကို -မူလတန္းေက်ာင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ထိုစာဖတ္ ျခင္းဆိုင္ရာ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး အဂၤလိပ္စာ တတ္ေျမာက္မႈကို က်ယ္ျပန္႔ေစပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကိုသင္ယူပါသည္ -
•    စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းေသာ၊ သဒၵါနည္းလမ္းက်ေသာ၊ ပီျပင္စြာ ေရးသားထားသည့္ အေရးအသားမ်ား၊ အစီ အစဥ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ေရးသားျခင္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္း
•    တီထြင္ဖန္တီးမႈအား ေကာင္းစြာေရးသားျခင္း
•    ကေလးမ်ား၏ ဇာတ္လမ္းမ်ားမွ လူသိမ်ားေသာ ဂႏၶ၀င္မ်ားကို ဖတ္ရႈၿပီး တုန္႔ျပန္ျခင္း
သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္သည္။
•    တစ္ဦးျခင္းႏွင့္အုပ္စုလိုက္ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးလံုးတို႔ျဖင့္ စာဖတ္ျခင္း
•    နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း - အေျဖမွန္တစ္ခု ေရြးထုတ္ရေသာ ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆိုရန္ နည္းလမ္းမ်ားအပါအ၀င္ စကားေျပာထက္ စာေရးသားမႈတြင္ တိုးတက္လာျခင္း
•    သဒၵါ/အျဖတ္အေတာက္/စကားအဂၤါရပ္တို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ား
•    အဘိဓာန္ အသံုးျပဳျခင္းလုပ္ငန္း
•    စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု
•    ဖန္တီးတီထြင္မႈ အားေကာင္းေသာစာေရးျခင္း - ၀ါက်မ်ား၊ စာပိုဒ္မ်ား၊ ရိုးရွင္းေသာ ပံုျပင္မ်ားႏွင့္ ကဗ်ာမ်ား
•    အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား - စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ား၊ အၾကားစြမ္းရည္တို႔ကို မွ်ေ၀ေပးၾကၿပီး အျခားသူမ်ားေျပာ သည္ကို နားေထာင္ေပးျခင္း
•    နားေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား - အဓိပၸာယ္အတြက္ ႏိုးၾကားစြာ နားေထာင္ျခင္း
•    ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆိုတင္ဆက္ျခင္း - အျခားသူမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိစြာျဖင့္ မည္သို႔စကားေျပာရ မည္ကို သင္ယူျခင္း


အဂၤလိပ္ ၁ မွ ၄
မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ တရား၀င္စာေမးပြဲမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္လာေစရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ခြန္အားေပးပါသည္။ ခ်ိန္ရြယ္ထားသည့္ အသက္အရြယ္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ေဒသခံအဂၤလိပ္စာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတုိင္း ျဖစ္သည္။  
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူပါသည္။
•    မူလတန္းေက်ာင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာမရွိမျဖစ္  သင္ရိုးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတကို ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မႈ
•    ပိုမိုႀကီးမားေသာ အစီအစဥ္က်နမႈႏွင့္ အေသးစိတ္မႈတို႔ျဖင့္ စာေရးသားမႈ
•    ပိုမိုေသာယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈျဖင့္ စကားေျပာဆိုျခင္း
•    ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး စာဖတ္ျခင္း
•    မိမိတို႔သင္ယူမႈကို ျပန္လည္ဖတ္ရႈသံုးသပ္ျခင္း
•    အဓိကစစ္ေဆးမႈ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
•    ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ သင္ယူေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
•    ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ မည္သည္ကို ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသား အားလံုးတို႔သိရွိႏိုင္မည့္ ေအာင္ျမင္မႈ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
•    ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သင္ယူေနခ်ိန္တြင္ သူတို႔ဘာကို သင္ယူေနသည္ကို နားလည္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ေပး ရန္ သေဘာတရားစစ္ေဆးမႈမ်ား
•    မည္သည္တို႔ကို သင္ယူေနေၾကာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သင္ယူေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
•    အဓိကစစ္ေဆးမႈ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ေလ့က်င့္ျခင္း
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ အဓိကအခ်က္မ်ား
•    စာေရးသားျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း - မိမိတို႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို စာေရးသားျခင္းမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအသံုးျပဳသည့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ စြမ္းရည္မ်ား
•    စကားေျပာျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း - မိမိတို႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို စကားေျပာျခင္းမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အသံုးျပဳသည့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ စြမ္းရည္မ်ား
•    စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ၾကည့္ရႈျခင္း - စာအုပ္မ်ား၊ သတင္းစာေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားအစရွိသည့္ အေရးအသား အရင္းအျမစ္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရယူျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အသံုးျပဳေသာ လက္ခံရယူႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ား
•    နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ၾကည့္ရႈျခင္း - ရုပ္ပံုမ်ား၊ အသံမ်ား၊ ဂရပ္ဖစ္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာ စသည့္ အေရးအသား မဟုတ္ ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရယူျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အသံုးျပဳ ေသာ လက္ခံရယူႏိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ားအမြင်ကပို အနည်းငယ်ကြည့်ရှုပါ

I CAN READ WEB CLASS

I Can Read တို့ရဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့ မှ Online အတန်းများ မတ်လ ၂၅ ရက် ၂၀၂၀ မှာ စတင်သွားပါမည်။ I Can Read မှ Online သင်ကြားသော အတန်းများအားလုံးသည် မှ Live တင်ဆက်နေသော သင်ကြားနေသောအတန်းများဖြစ်ပါသည်။I Can Read မှ Web-Class(အွန်လိုင်း အတန်း)များသည် ကြိုတင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော သင်ခန်းစာများမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့သင်ကြားရေး ပလက်ဖောင်းတွင် ဆရာရော ကျောင်းသားပါ အတူပါဝင်နိုင်သော စာသင်ခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပါပြီး အပေးအယူမျှမျှတတဖြင့် စုပေါင်းသင်ကြားသော စာသင်ခန်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပရိုဂရမ်မှာ ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာများပါတစ်ဦးစီအထူးပြုကာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်သင်ကြားနိုင်သော ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို တင်ဆက် အထူးပြုပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဆရာများက ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော I Can Read မှ သင်ရိုးများကို အသုံးပြုပြီး အပေးအယူပြုလုပ်နိုင်သော သင်ပုန်းများကို အသုံးပြုပြီး ကျောင်းသားများအား ပါဝင်လာစေရန်၊ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်နှင့် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည့် သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် အားပေးပါသည်။ ဗီဒီယိုဆက်သွယ်နိုင်သည့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးဆရာများကကလေးများနှင့်အတူ ကောင်းစွာ ဆက်သွယ်နိုင်ရန် သီချင်းများ၊ ပါဝင်သော ဂိမ်းများနှင့် ဗီဒီယိုများကို အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။ ဤသင်ရိုးသင်နည်းစနစ်သည် I Can Read ၏ကလေးများ စာသင်ရာမှာ ပျော်ရွှင်လာစေသည့် အတွေးအခေါ်ကို ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။

သင်ခန်းစာတိုင်းက ပျော်စရာကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သင့်ကလေးငယ်များကို မိမိအိမ်မှာပဲ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ဆက်လက်စာသင်ကြားနိုင်ပါပြီ။

နီးစပ်ရာ I Can Read Center များသို့ ပိုမိုသိလိုသော အကြောင်းအရာများကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါပြ


- Click here for the setup and requirement guidelines on ICR Web-Class.

- Click here for a list of some frequently asked questions (FAQs) about our ICR Web-Classes.
ဤဗီဒီယိုကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ I Can Read ၏ web class (အွန်လိုင်းအတန်း)များ အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာသိရှိနိုင်ပါပြီ


I Can Read ၏ အွန်းလိုင်းအတန်းများ မိတ်ဆက်ခြင


ဒီမှာ I Can Read အကြိုစာဖတ်ခြင်းသင်ခန်းစာအဆင့် ၁ ၏ ဗီဒီယိုက အစမ်းလေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ


အွန်လိုင်းတိုက်ရိုက်အတန်းများသည် ကလေးငယ်များနှင့် I Can Read မှဆရာများနှင့် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချိတ်ဆက်မိမိ သင်ကြားပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။အမြင်ကပို အနည်းငယ်ကြည့်ရှုပါ