ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္ေပးထားပါက ကၽြႏု္ပ္ တို႔သင့္ထံသို႔ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါ
တင်သွင်း

ဆက္သြယ္ရန္

အနီးစပ်ဆုံး စင္တာသို႔ ယေန႔ပင္ ဆက် သွယ် လိုက္ပါ။

မြို့:
ဗဟိုအကြံပြု