ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္ေပးထားပါက ကၽြႏု္ပ္ တို႔သင့္ထံသို႔ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါ
တင်သွင်း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္တန္ဖိုးမ်ား

ဟယ်လို!

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမွတ္တံဆိပ္၏ သြင္ျပင္လကၡဏာ

ဖန္တီးတီထြင္မႈအားေကာင္းသည္။
တီထြင္ဖန္တီးမႈအားေကာင္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္
စူးစမ္းလိုစိတ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သင္ၾကားမႈ သည္ ေန႔စဥ္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိပါသည္။

ပံ့ပိုးကူညီမႈရွိသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပံ့ပိုးကူညီမႈရွိျခင္းအားျဖင့္ စာဖတ္သူ၏
ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို တည္ေဆာက္ေပးသည္။ ေျခလွမ္းစိပ္စိပ္လွမ္း ရာမွတစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို
ခုန္ေက်ာ္ရန္သြန္သင္ေပးသည္။

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၾကသျဖင့္ သင္ယူျခင္းကို
 ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေစရန္ ဖန္တီးထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
လက္နက္မ်ားမွာ စိတ္ကူးစိတ္သန္႔၊ ရယ္ေမာျခင္းႏွင့္

ေပါ့ပါးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
အစအဦးျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစအဦးျဖစ္ေသာစနစ္ျဖင့္ သိပၸံႏွင့္၀ိဇၨာဟူေသာ
ၾကားျဖတ္ခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ နားလည္မႈကိုတည္ေဆာက္  ေပးပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထုတ္ကုန္၏ ထူးျခားထင္ရွားမႈမ်ား

စူးစမ္းလိုစိတ္
    ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ပင္ကိုယ္သဘာ၀အရ စူးစမ္းလိုစိတ္ရွိၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုစူးစမ္းလိုစိတ္အား ခ်ိတ္ဆက္ယူျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ စာဖတ္ျခင္းကို လုပ္ရန္တာ၀န္တစ္ရပ္အေနႏွင့္မဟုတ္ဘဲ စြန္႔စားခန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ လႈံ႕ေဆာ္မႈ၊ ေပ်ာ္ေမြ႔မႈႏွင့္
ခ်ီးျမွင့္မႈကိုျဖစ္ေစမည့္ သင္ယူေလ့လာမႈအား တစ္သက္တာ
ႏွစ္ၿခိဳက္စြဲလန္းျခင္းကို ႏိုးၾကားေတာက္ေလာင္ေနေစမည္ျဖစ္သည္။

စိတ္ခ်မႈ
    ထိုေနရာတြင္ လြန္စြာႀကီးမားေသာေလာကႀကီးရွိေနပါသည္။ ၄င္းကို မိမိတို႔အပိုင္ျဖစ္ေစရန္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ စိတ္ခ်မႈကိုလိုအပ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ယူဆပါသည္။ စာဖတ္အားေကာင္းေသာသူမ်ားျဖစ္လာျခင္းက သူတို႔အား ထိုသတၱိကိုေပးပါလိမ့္မည္။ မိမိတို႔ဘ၀အေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ကံၾကမၼာကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မည္။


ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ
    စာဖတ္ျခင္းသည္ ဘ၀၏အဖိုးထိုက္တန္ဆံုးေသာ ပါရမီမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ သင္ယူမႈကိုေပ်ာ္ရႊင္
ဖြယ္ရာျဖစ္ေစျခင္းအားျဖင့္ စာဖတ္ျခင္းကိုႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး
တတ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားေပးတိုက္တြန္းပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လုပ္ရိုး လုပ္စဥ္ေလ့လာဆည္းပူးမႈ သို႔မဟုတ္ ထပ္ခါထပ္ခါေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကို အယံုအၾကည္မရွိပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေမွာ္၀င္ေလာက ႀကီးတစ္ခုသို႔ ၀င္ေပါက္မ်ားကိုဖြင့္ေပးပါသည္။

နားလည္မႈ
    စစ္မွန္ေသာစာဖတ္ျခင္းသည္ နားလည္မႈကိုလိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာသင္သားမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိေနရျခင္း ထက္ပိုၿပီးအေရးပါေသာအရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သိပါသည္။ စကားလံုးမ်ားကို အေတာင္ပံမ်ားအျဖစ္ ထုဆစ္ပံုေဖာ္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္အားေပးတိုက္တြန္းမႈတို႔ကို ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အမြင်ကပို အနည်းငယ်ကြည့်ရှုပါ

THE I CAN READ (ငါစာဖတ္ႏိုင္ၿပီ) စနစ္

The I Can Read (ငါစာဖတ္ႏိုင္ၿပီ) စနစ္သည္ မူလအစက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ တို႔ၾကားတြင္ Antony Earnshaw ႏွင့္ Annabel Seargeant တို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သုေတသနျပဳမႈမွတစ္ဆင့္ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ၄င္းသည္ စနစ္က်လ်က္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုးတက္ေစၿပီး အဆင့္အလိုက္ခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္ပါရွိသည့္အျပင္ ၄င္းသည္ အကၡရာမ်ား၏ႀကီးမားေသာ အစုအေ၀းမ်ားကို တမူထူးျခားေသာ သေဘာတရားတစ္ခုအားျဖင့္ သီးျခားအသံထြက္ မ်ားအျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ကမာၻေပၚရွိ ပထမဦးဆံုးေသာစနစ္ျဖစ္
သည္။

The I Can Read (ငါစာဖတ္ႏိုင္ၿပီ) စာဖတ္ျခင္းအစီအစဥ္သည္ မေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ အသံထြက္မ်ားဖန္တီးရန္ အကၡရာမ်ားကို မည္သို႔ေပါင္းစည္းေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေစၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ စာဖတ္ျခင္းဆို္င္ရာတိုးတက္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ထားႏိုင္ရန္ စြမ္းအားကိုေပးပါသည္။

I Can Read (ငါစာဖတ္ႏိုင္ၿပီ) စနစ္က စာဖတ္သူအသစ္မ်ား
 ေအာင္ျမင္ရန္လိုအပ္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မရွိမျဖစ္ စြမ္းရည္သံုးရပ္ကို သင္ၾကားေပးပါသည္။
•    အသံထြက္ဆိုင္ရာသတိရွိမႈ
•    အသံထြက္ႏွင့္
•    အကၡရာခ်ိတ္ဆက္မႈ အသံထြက္အစုအေ၀းမ်ား၏ အမ်ဳိးအစားမ်ားေရာေႏွာျခင္း

I Can Read စာဖတ္ရႈမႈအစီအစဥ္သည္ စာဖတ္သူအသစ္မ်ားက စာဖတ္ရႈမႈကိုစတင္သင္ယူၿပီး အကၡရာမ်ားကို အသံမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာယွက္ရေသာအခ်ိန္တြင္
ရင္ဆိုင္ရေသာအခက္အခဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါသည္။ အကၡရာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အကၡရာအစုအေ၀းမ်ားစြာတို႔က အသံထြက္တစ္ခုထက္ပိုၿပီး ဆက္ႏြယ္ေနေသာအခါတြင္ စကား လံုးမ်ားကို မည္သို႔အသံထြက္ရမည့္အေၾကာင္း သိရွိျခင္းဆိုင္ရာျပႆနာကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါသည္။ ရိုးရွင္း၊ေျဖာင့္စင္း ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္စတင္ၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ သူ/သူမ၏ သင္ယူမႈလမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ထပ္ဆင့္ တည္ေဆာက္လ်က္ ပိုမိုခက္ခဲေသာ အသံထြက္အတြဲအစပ္မ်ားကို သင္ယူရာတြင္ ေရွ႕သို႔တိုးတက္သြားေစပါသည္။

အမြင်ကပို အနည်းငယ်ကြည့်ရှုပါ

I CAN READ (ငါစာဖတ္ႏိုင္ၿပီ) သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုး စာဖတ္စနစ္ျဖစ္ေနရပါသနည္း?

I CAN READ (ငါစာဖတ္ႏိုင္ၿပီ) သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မိဘမ်ားေရြးခ်ယ္သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ရပါသနည္း?

•    သုေတသနျပဳမႈႏွစ္မ်ားေနာက္တြင္မွ ပညာေရးဆိုင္ရာစိတ္ပညာရွင္မ်ားက ဖန္တီးထားေသာေၾကာင့္
•    စာဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ရရွိမႈမ်ားကို သုေတသနျပဳမႈ
အေပၚ အေျခခံေသာစာတမ္းျပဳမႈႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ လုပ္သက္ရွိသည့္ ပီအိပ္ခ်္ဒီ (PhD) ၊ ၀ိဇၨာဘြဲ႕(BA)၊ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔ (MA)၊ ဂုဏ္ထူးတန္း (Hons)၊ ပညာေရးဒီပလိုမာ (DipEd)၊ အကၡရာ မ်ား၊ စာေပႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာမဟာဘြဲ႔ (Master of Letters၊ Literature၊ Linguistics) ႏွင့္စိတ္ပညာ (Psychology) ဘြဲ႔ရထားေသာဆရာမ်ားက ဖန္တီးထားေသာေၾကာင့္
•    ICR ဖန္တီးသူမ်ားတို႔သည္ Pearson Education မွထုတ္ေ၀သည့္ “Dealing with Dyslexia and Reading Difficulties” ကို ေရးသားျပဳစုသူမ်ားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္
•    စကၤာပူႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတို႔တြင္ အစမ္းအသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေထာက္ခံခ်က္ရၿပီးေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာေၾကာင့္
•    ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၀၀၀၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို သင္
ၾကားေပးၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္
•    ထိုစနစ္ကို ပါေမာကၡ Brian Nyrne (The Alphabetic Principle ကို ေရးသားသူ) က စာဖတ္ျခင္းကို သင္ၾကားရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လက္ရွိသုေတသနျပဳမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳ  ေျပာဆိုထားေသာေၾကာင့္
•    သင္သည္ I Can Read ကိုေရြးခ်ယ္သည္ဆိုပါက ႏွစ္ေပါင္း ၁၆ ႏွစ္ေက်ာ္ သက္ေသထူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္
ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ စနစ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎သည္ေစ်းကြက္ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ေနၿပီး ထိုနယ္ပယ္အတြင္းမွ လုပ္ငန္းကၽြမ္း က်င္သူမ်ားက ေထာက္ခံအားေပးထားပါသည္။ အေထာက္အထားျဖစ္သည့္ “I Can Read ကိုေရြးလို႔ကေတာ့ အမွား အယြင္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဆိုသည္မွာ သိသာထင္ရွားပါသည္။

အမြင်ကပို အနည်းငယ်ကြည့်ရှုပါ

20TH ANNIVERSARY

I Can Read သည်နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွေ့အကြုံနှင့်အောင်မြင်မှုကို ဆက်လက်ကျင်းပနေသည်။


၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် I Can Read အမှတ်တံဆိပ်ကိုသြစတြေးလျတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၅
နှစ်ကြာပညာရေးစိတ်ပညာရှင်များမှစတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်စင်ကာပူ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိပ်တန်းအင်္ဂလိပ်စင်တာတစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း ၁၅
နိုင်ငံတွင် စင်တာ ၂၀၀ ကျော် အထိတိုးချဲ့ခဲ့သည်။I Can Read မှ ယနေ့ ပညာရေးစျေးကွက်နှင့်သက်ဆိုင်သော အကောင်းဆုံး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှ အကျိုးခံစားခဲ့ရသော ကလေးသူငယ် ၃၀၀,၀၀၀ ကျော် ၏အောင်မြင်မှုအတွေ့အကြုံ
များကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။

I Can Read ၏အောင်မြင်မှုများကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့်လာမည့်အနှစ် ၂၀ ကိုပုံဖော်မည့်အမြင်အသစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူ ဝေငှပေးပါ။
အမြင်ကပို အနည်းငယ်ကြည့်ရှုပါ