ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္ေပးထားပါက ကၽြႏု္ပ္ တို႔သင့္ထံသို႔ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါ
တင်သွင်း

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ လာေရာက္ပူးေပါင္းပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ လာေရာက္ပူးေပါင္းပါ။
ကမာၻအႏွံ႔တြင္ စာတတ္ေျမာက္မႈျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေနေသာ စြမ္းအားျပည့္၀သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ သင္စိတ္၀င္စားပါသလား။ I Can Read သည္ အထက္သို႔တိုးတက္သည့္ ေရြ႕လ်ားမႈျဖင့္အလုပ္လုပ္ရန္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ႏွင့္ ေက်နပ္ဖြယ္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဆရာ(စာဖတ္ရႈျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ)
တာ၀န္၀တၲရားမ်ား
I Can Read စာတတ္ေျမာက္ေရးသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရန္
•    အသက္ ၂ ႏွစ္ခြဲမွ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကေလးမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း
•    I Can Read စနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားကို စာဖတ္ရႈမႈ အႀကိဳစြမ္းရည္မ်ားသင္ေပးျခင္း
•    I Can Read စနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး စာဖတ္ရႈျခင္းႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကိုသင္ေပးျခင္း
•    သဒၵါ၊ တည္းျဖတ္မႈႏွင့္ ထုတ္ေ၀မႈ အပါအ၀င္ စာေရးသားမႈစြမ္းရည္ကိုသင္ေပးျခင္း
•    ႏႈတ္ျဖင့္တင္ျပမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ စြမ္းရည္မ်ားကိုသင္ေပးျခင္း
•    လူမႈေရးစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စာသင္ခန္းဆိုင္ရာအျပဳအမူတို႔ကို ပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ ကေလး သူငယ္မ်ားကို အကူအညီေပးျခင္း

အျပဳအမူဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား
•    ဆရာမ်ားသည္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးတို႔အတြက္ ကနဦးစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ရပါမည္။
•    စာသင္ခ်ိန္မ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တစ္ကိုယ္ေရတိုးတက္မႈကို အနီးကပ္ၾကည့္ရႈရန္ ဆရာမ်ားက သူတို႔ ကို ပံုမွန္စစ္ေဆးရပါမည္။

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း
•    ဆရာမ်ားသည္ မိဘမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာ ပံုမွန္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈကို အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုမႈမ်ား၊ တရား၀င္ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားၿပီးေသာ ဆရာမိဘေတြ႔ဆံုမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။
•    ဆရာမ်ားသည္ သင္ၾကားၿပီးေသာ အတန္းမ်ားအားလံုးတို႔အတြက္ ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္မွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကိုအတန္းတင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေသာအခ်ိန္တြင္ စင္တာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပး ညီ မွတ္သားထားရမည္။
•    ဆရာမ်ားသည္ ပံုမွန္သင္ယူေရးစင္တာ အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမ်ားကို တက္ေရာက္ရမည္။

ေက်ာင္းသားဦးေရတိုးတက္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈကိုပံ့ပိုးျခင္း
•    စာရင္းေပးသြင္းမႈမ်ားကို တိုးလာေစျခင္းကို စစ္ေဆးမႈျဖစ္စဥ္ကို အေရအတြက္အျမင့္ဆံုးျမွင့္တင္မႈမွ တစ္ဆင့္ရရွိေစ ျခင္း
•    ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းမႈမ်ား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစမႈကို သင္ၾကားမႈျဖစ္စဥ္အား အဆင့္အျမင့္ဆံုး ျမွင့္တင္မႈမွတစ္ဆင့္ ရရွိေစ ျခင္း

လိုအပ္ခ်က္မ်ား
•    ဘြဲ႔ရအဆင့္ ပညာအရည္အခ်င္း၊ သင္ၾကားျခင္း/ ပညာေရး/ ကေလးသူငယ္ဘ၀အေစာပိုင္း/ သင္ယူဆည္းပူးမႈမ်ား/ အဂၤလိပ္/ အဂၤလိပ္စာေပ သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ဘြဲ႔ကိုပိုဦးစားေပးမည္။
•    ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေလယူေလသိမ္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈ အားေကာင္း ေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း
•    ဆက္စပ္မႈရွိေသာ သင္ၾကာေရး အေတြ႔အႀကံဳျဖစ္ေစ အလားတူျဖစ္ေစ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႏွစ္ရွိထားသူျဖစ္ျခင္း
•    ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးသူငယ္တို႔ကိုသင္ၾကားရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈရွိျခင္း
•    အားေကာင္းေသာ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္မ်ား
•    လက္တြဲေဖာ္ဆရာမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သင္ယူေရးစင္တာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္စြမ္း
•    အဆင့္ျမင့္မားေသာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူ၀ါဒတို႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း
ဤတြင္ေလွ်ာက္ထားပါ။

စင္တာမန္ေနဂ်ာ

တာ၀န္၀တၲရားမ်ား
•    အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ သင္ယူမႈစင္တာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို ႀကီးၾကပ္ရန္
•    သင္ယူမႈစင္တာ၏ ႀကီးထြားတိုးတက္မႈႏွင့္ အေထြေထြ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈအတြက္ တာ၀န္ယူရန္
•    စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာနားလည္မႈျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္
•    ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းရန္
•    ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ ေႏြးေထြးၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ၀န္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္
•    သန္႔ရွင္းၿပီးပံ့ပိုးကူညီမႈျပဳႏိုင္သည့္ သင္ယူေရး၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရန္
•    ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ ဂရုျပဳမႈကိုအာမခံခ်က္ေပးရန္
•    စာသင္ခ်ိန္မ်ား အခ်ိန္ဇယားဆြဲရန္
•    ေဖာက္သည္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုနားေထာင္ရန္၊ တုန္႔ျပန္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္
•    မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုအေကာင္းဆံုးေသာ ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္
•    မိဘမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေပးရန္
•    ဧည့္ႀကိဳႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္မ်ား
•    ဌာနခ်ဳပ္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသည့္အတိုင္း သင္ယူမႈစင္တာ၏ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ထိန္း သိမ္းရန္အတြက္ တာ၀န္ယူရန္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား
•    ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အနည္းဆံုးဒီပလိုမာတစ္ခု၊ အဆင့္ျမင့္/ အႀကီးတန္း/ ဘြဲ႔ဒီပလိုမာ (မည္သည့္ နယ္ပယ္မဆို) ကို ရရွိထားရမည္။
•    ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ႀကီးၾကပ္ေရး/ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ရာထူးတစ္ခုတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္သက္အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္ ရွိရပါမည္။
•    သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ရွိ ဘြဲ႔ရခါစမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါမည္။
•    ဆႏၵရွိေသာ အေတြ႔အႀကံဳတြင္ ပညာေရးစင္တာမ်ားတြင္သာမကပဲ၊ အေရာင္း၊ ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈ၊ လက္လီ အေရာင္း၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည္။
•    ကေလးသူငယ္မ်ားကို ခ်စ္တတ္ရပါမည္။
•    အခ်ိန္ကာလ ခပ္သိမ္းတို႔တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္း
•    ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အဆင့္တိုင္းတို႔တြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ အျပန္ အလွန္ဆက္သြယ္မႈ စြမ္းရည္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာက္သည္ကို အဓိကထားရမည္။
•    ခိုင္မာေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္  ေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထက္ျမက္မႈရွိရမည္။
•    ေလွ်ာက္ထားသူသည္ “လုပ္ႏိုင္တယ္” ဟူေသာ ခံယူခ်က္ရွိၿပီး အဖြဲ႔လိုက္လုပ္ေဆာင္မႈ အားေကာင္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ရ မည္။
•    ေကာင္းမြန္ေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာ စြမ္းရည္မ်ားရွိထားရမည္။
•    အဖိုးအဖြားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္ မန္ဒရင္းႏွင့္ အျခားေသာဘာသာစကားမ်ား ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းရွိပါက ဦးစားေပး မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္မဟုတ္ပါ။
•    ကြန္ပ်ဴတာအေကာင္းဆံုး အသံုးခ်မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ MS Office ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ရမည္။
•    နားရက္ ၂ ရက္ႏွင့္တကြ ရွည္ၾကာေသာအလုပ္ခ်ိန္မ်ား (စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ညေန ၆ နာရီ အထိ) အလုပ္ လုပ္လိုေသာ ဆႏၵရွိရမည္။
ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား
•    အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ေကာင္းမြန္ေသာလစာ ခံစားခြင့္မ်ား
•    အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
•    အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ တိုးတက္ျခင္း
ဤတြင္ေလွ်ာက္ထားပါ။


အမြင်ကပို အနည်းငယ်ကြည့်ရှုပါ

ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈ တာ၀န္ခ

တာ၀န္၀တၲရားမ်ား
•    အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ သင္ယူမႈစင္တာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို ႀကီးၾကပ္ရန္
•    သင္ယူမႈစင္တာ၏ ႀကီးထြားတိုးတက္မႈႏွင့္ အေထြေထြ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈအတြက္ တာ၀န္ယူရန္
•    စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာနားလည္မႈျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္
•    ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းရန္
•    ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ ေႏြးေထြးၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ၀န္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္
•    သန္႔ရွင္းၿပီးပံ့ပိုးကူညီမႈျပဳႏိုင္သည့္ သင္ယူေရး၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရန္
•    ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ ဂရုျပဳမႈကိုအာမခံခ်က္ေပးရန္
•    စာသင္ခ်ိန္မ်ား အခ်ိန္ဇယားဆြဲရန္
•    ေဖာက္သည္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုနားေထာင္ရန္၊ တုန္႔ျပန္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္
•    မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုအေကာင္းဆံုးေသာ ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္
•    မိဘမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေပးရန္
•    ဧည့္ႀကိဳႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္မ်ား
•    ဌာနခ်ဳပ္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသည့္အတိုင္း သင္ယူမႈစင္တာ၏ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ထိန္း သိမ္းရန္အတြက္ တာ၀န္ယူရန္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား
•    ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အနည္းဆံုးဒီပလိုမာတစ္ခု၊ အဆင့္ျမင့္/ အႀကီးတန္း/ ဘြဲ႔ဒီပလိုမာ (မည္သည့္ နယ္ပယ္မဆို) ကို ရရွိထားရမည္။
•    ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ႀကီးၾကပ္ေရး/ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ရာထူးတစ္ခုတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္သက္အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္ ရွိရပါမည္။
•    သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ရွိ ဘြဲ႔ရခါစမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါမည္။
•    ဆႏၵရွိေသာ အေတြ႔အႀကံဳတြင္ ပညာေရးစင္တာမ်ားတြင္သာမကပဲ၊ အေရာင္း၊ ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈ၊ လက္လီ အေရာင္း၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည္။
•    ကေလးသူငယ္မ်ားကို ခ်စ္တတ္ရပါမည္။
•    အခ်ိန္ကာလ ခပ္သိမ္းတို႔တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္း
•    ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အဆင့္တိုင္းတို႔တြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ အျပန္ အလွန္ဆက္သြယ္မႈ စြမ္းရည္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာက္သည္ကို အဓိကထားရမည္။
•    ခိုင္မာေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္  ေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထက္ျမက္မႈရွိရမည္။
•    ေလွ်ာက္ထားသူသည္ “လုပ္ႏိုင္တယ္” ဟူေသာ ခံယူခ်က္ရွိၿပီး အဖြဲ႔လိုက္လုပ္ေဆာင္မႈ အားေကာင္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ရ မည္။
•    ေကာင္းမြန္ေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာ စြမ္းရည္မ်ားရွိထားရမည္။
•    အဖိုးအဖြားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္ မန္ဒရင္းႏွင့္ အျခားေသာဘာသာစကားမ်ား ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းရွိပါက ဦးစားေပး မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္မဟုတ္ပါ။
•    ကြန္ပ်ဴတာအေကာင္းဆံုး အသံုးခ်မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ MS Office ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ရမည္။
•    နားရက္ ၂ ရက္ႏွင့္တကြ ရွည္ၾကာေသာအလုပ္ခ်ိန္မ်ား (စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ညေန ၆ နာရီ အထိ) အလုပ္ လုပ္လိုေသာ ဆႏၵရွိရမည္။
ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား
•    အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ေကာင္းမြန္ေသာလစာ ခံစားခြင့္မ်ား
•    အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
•    အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ တိုးတက္ျခင္း
ဤတြင္ေလွ်ာက္ထားပါ။

အမြင်ကပို အနည်းငယ်ကြည့်ရှုပါ