ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္ေပးထားပါက ကၽြႏု္ပ္ တို႔သင့္ထံသို႔ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါ
တင်သွင်း

I Can Read Mandalay Official OpeningIt is with great excitement that we can announce the much-anticipated opening of our 1st I Can Read centre in Mandalay and 3rd in Myanmar!

The official opening was held on the 12th of February 2020.

Call 09-788806000 to book a FREE Assessment today.

Centre's Address:
Block 5, Unit 18, 73rd Street
Mingalar Mandalay Shopping Complex
Chanmyathazi Township
Mandalay, Myanmar