ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္ေပးထားပါက ကၽြႏု္ပ္ တို႔သင့္ထံသို႔ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါ
တင်သွင်း

Speech & Drama Event 2019


I Can Read held a Speech & Drama event on the 20th of April 2019! This short course helped children develop their interest in exploration, discovery and a desire to share with others through effective communication. Each child learned to speak confidently through story telling with the guidance of our native English speaking teachers.

Follow us on here on Facebook to get the latest event updates!