Please fill in the following and we will get back to you within 2 working days.
เสนอ

SUCCESS STORIES

ไอแคนรีดเป็นผู้ให้บริการสอนการอ่านชั้นนำของเอเชีย เรามีเรื่องราวแห่งความสำเร็จกว่า 300,000 รายการ จากศูนย์ 160 แห่ง ใน 14 ประเทศ ความสำเร็จของเราเกิดขึ้นจากการนำการค้นพบที่ได้จากการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกว่า 15 ปีของผู้ก่อตั้ง ผสานกับหลักจิตวิทยาของการเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียน ถึงแม้ว่าหลักสูตรไอแคนรีดจะเน้นที่การอ่าน แต่ยังช่วยเสริมทักษะหลักด้านการเขียนและการพูดที่จำเป็นในการเรียนชั้นประถมศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย

หลักสูตรของเรา

หลักสูตรของไอแคนรีดมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาการศึกษา สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสากล ด้วยวิธีการของไอแคนรีด ชั้นเรียนของเรามีจุดมุ่งหมายและความสนุกสนาน ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งความคืบหน้าสำหรับพัฒนาการของนักเรียน ในการเรียนรู้แต่ละด้านของหลักสูตร ไอแคนรีดสร้างผลลัพธ์ในการช่วยสร้างทักษะด้านภาษาให้กับนักเรียนของเราสามารถใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อไปในอนาคต

 

I CAN READ Discover

โปรแกรม Discovery เป็นก้าวแรกของการเรียนภาษาอังกฤษ เหมาะะสำหรับเด็กที่ต้องการปูพื้นฐานทางภาษาที่ถูกต้อง ระยะเวลาเรียนอยู่ระหว่าง 1-1.5 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับคลาสเรียนนั้นๆและเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
โปรแกรม Discovery  จะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งหลักสูตรได้ถูกออกแบบมาเพื่อเด็ก อายุตั้งแต่ 3.5 ปีขึ้นไป เพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินกับภาษาอังกฤษDISCOVERY 1 : หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เริ่มต้นปูทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษทั้ง  4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน  และเขียน เหมาะสำหรับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ หรือ มีพื้นฐานเพียงเล็กน้อย ขั้นแรกนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะด้านพื้นฐานการฟัง การพูด และการออกเสียงโฟนิคส์ที่ถูกต้องกับครูเจ้าของภาษา โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกมส์ เพลง เป็นต้น รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ทางด้านคำศัพท์อย่างสนุกสานา ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย

Lesson focus :

 • Developing Listening Skills – through story time, conversations and other classroom activities.

 • Understanding the Concept of Sounds – through songs, nursery, rhymes and phonological activities.

 • Improving Vocabulary – with theme-based classroom activities.

 • Learning to Speak Confidently – guided by target language, conversations, dramatic play and talk time.

 • Developing Social Skills – with classroom interactions.

 • Developing Fine-motor-skills – with pencil-grip activities.DISCOVERY 2 : หลักสูตรนี้ นักเรียนจะสามารถเลือกใช้คำมาสร้างเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง สามารถพูดประโยคสั้นๆในชีวิตประจำวันได้ เช่น สามารถอธิบายลักษณะที่อยู่อาศัย ประเภทของการขนส่งต่างๆ อีกทั้ง เริ่มใช้คำคุณศัพท์อธิบายลักษณะของคนทั้งใบหน้าและรูปร่างต่างๆได้ นอกจากนี้ นักเรียนจะสามารถพัฒนาโฟนิคส์อย่างต่อเนื่อง นักเรียนจะสามารถแยกแยะ เสียงกลาง และ เสียงท้ายจากคำศัพท์ รวมทั้งจะผสมเสียง สะกดคำได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะพื้นฐานด้านการอ่านในอนาคต

Lesson focus :

 • Enhancing Listening Skills – through story time, conversations and other classroom activities.

 • Identifying first and last sound in words – through engaging phonemic activities.

 • Identifying the difference between words and syllables – through phonemic activities.

 • Expanding Vocabulary – with engaging, theme-based classroom activities.

 • Improving Confidence in Public Speaking – guided by target language, conversations, dramatic play and talk time.

 • Enhancing Social Skills – with classroom interactions.

 • Enhancing Fine-motor-skills – with tracing and drawing activities.DISCOVERY 3 : หลักสูตรนี้ นักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะการพูดในเรื่องการอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัว ความแตกต่างของสถานที่ เมือง ประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันยังได้เรียนการสร้างประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สามารถอธิบายกิจกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้อง เช่น งานอดิเนก กีฬาเป็นต้น ในด้านโฟนิคส์ จะเน้นฝึกทักษะการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว การแยกเสียง ผสมเสียง การสะกดคำ และการอ่านคำ รวมทั้งสามารถอ่านประโยค หรือนิทานสั้น ๆ ได้

Lesson focus :

• Enhancing Listening Skills – through story time, conversations and other classroom activities.

• Identifying first, last and middle sound in words – through engaging phonemic activities.

• Identifying the difference between words and syllables – through phonological activities.

• Learning Oral Blending – 2, 3 and 4 sounds.

• Learning Oral Segmenting – 2, 3 and 4-sound words.

• Learning Phonics – by identifying the most common letter-sounds.

• Expanding Vocabulary – with engaging, theme-based classroom activities.

• Learning to Speak in Complete Sentences – guided by target language, conversations, dramatic play and public speaking.

• Developing Writing Skills – with specialized activities.


VIEW MORE VIEW LESS

I CAN READ

I CAN READ
I Can Read เป็นหลักสูตร  2 ปีต่อเนื่อง โครงสร้างหลักสูตรออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้อ่านให้เป็นผู้อ่านมืออาชีพ  โดยโครงสร้างนี้เริ่มต้นนักเรียน 8-10 คนต่อ 1 คลาสเรียนและทุกคนจะเริ่มเรียนไปพร้อมกัน มีพัฒนาการไปพร้อมกันในทุกๆสัปดาห์จนจบ


นักเรียน ICR โดยทั่วไปจะมีความรู้เรื่อง Phonemic awareness อย่างดีแล้ว  พวกเขาสามารถที่จะจำแนกเสียง แรก เสียงกลาง (สระ) และเสียงท้าย อีกทั้งสามารถผสมเสียงและแยกเสียงได้  สำหรับปีแรกนักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบผ่านแบบเรียนที่ถูกออกแบบมาเพื่อสอนและเสริมสร้างเสียงใหม่ในแต่ละสัปดาห์ ดังนั้นนักเรียนจะได้รับการสอนให้รู้จักเสียงในรูปแบบต่างๆกัน โดยใช้โค้ดลับพิเศษที่จะทำให้นักเรียนสามารถ อ่านหนังสือได้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลา 1 ปี

ในช่วง 1 ปีแรกของแต่ละบทเรียนประกอบด้วย :
 • ทบทวนเสียงที่ได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้
 • แนะนำเสียงใหม่
 • แนะนำให้รู้จักกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความหมาย
 • อ่านเรื่องที่มีเสียงใหม่  2 เรื่อง- ทั้งในกลุ่มและเป็นรายบุคคลกับครู
 • กิจกรรมที่เขียนง่าย - ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากครูประจำชั้น
 • ฝึกการเขียนตามคำบอก
 • มีการบ้านฝึกอ่านและหัดเขียนตามคำบอก


I CAN READ COURSE #2

ในช่วงปีที่ 2 เด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้การอ่านหนังสือหนังสือประเภทนิทานเรื่องสั้นโดยเป็นแบบเรียนที่ถูกออกแบบมาเพื่อฝึกการอ่านโดยมีการลดโค๊ดลับพิเศษไปเรื่อยจนในที่สุด นักเรียนจะอ่านหนังสือได้แบบไม่มีรหัสลับพิเศษซึ่งแต่ละบทเรียนประกอบด้วย:
 • อ่านเรื่องจากนวนิยาย
 • อ่านเรื่องจากหนังสือนิทานที่เป็นแบบเรียนความเข้าใจในการพูด
 • ความเข้าใจในการเขียน
 • แกรมม่า
 • การฝึกเขียนตามคำบอก
ในช่วงท้ายของ 2 ปี นักเรียนจะมีทักษะการอ่านและทำความเข้าใจหนังสือที่เหมาะสมกับอายุด้วยความมั่นใจและความคล่องแคล่ว

VIEW MORE VIEW LESS

I CAN READ Plus

Master of English Early Intermediate
หลักสูตรนี้ พัฒนาทักษะด้านการอ่านต่อเนื่องจากคลาสก่อนหน้า โดยคลาสนี้จะเน้นให้เริ่มทำความเข้าใจทำเนื้อเรื่องที่ได้ (อ่านหน้าจับใจความ) ได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านการเขียนภาษาอังกฤษรวมถึงการเรียนรู้หลักไวยกรณ์เบื้องต้น

Master of English Intermediate

เมื่อถึงหลักสูตรเด็ก ๆ เป็นผู้อ่านที่ดีแล้วสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไปอีกคือการเขียน ไวยกรณ์ และทักษะการพูดที่สูงขึ้นเด็กที่เรียนในหลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องการพูดโต้ตอบ การโต้วาทีเบื้องต้น การพูดต่อหน้าชุมชน


Master of English Upper Intermediate

หลักสูตรนี้ เรียนการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความซับซ้อนมาขึ้นทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและสามารถใช้เป็นพื้นฐานในหลักสูตรที่สูงขึ้นต่อไป

VIEW MORE VIEW LESS