ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္ေပးထားပါက ကၽြႏု္ပ္ တို႔သင့္ထံသို႔ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါ
တင်သွင်း

Space Event 2019


Our enthusiastic and Young space explorers suited up for a short trip into Space while our Teachers guided the young explorers to discover some strange yet amazing planets and their names. Everyone enjoyed the activities and crafts and each child went home with the knowledge of their own unique planet!

T-Minus 5, 4, 3, 2, 1......Blast Off! Look out for the next event!

Follow us on here on Facebook to get the latest event updates!