ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္ေပးထားပါက ကၽြႏု္ပ္ တို႔သင့္ထံသို႔ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါ
တင်သွင်း

Young Explorers Camp 2019


စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ဘာသာစကားေပၚ အေျခခံထားေသာ
ေပ်ာ္စရာေကာင္းၿပီး ဖန္တီးတတ္ေစတဲ့ Camp တခု ေႏြရာသီမွာ ဖြင့္လွစ္ပါမည္။
ေလ့လာေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားအရ
၇ ႏွစ္အထက္ ကေလးငယ္မ်ားက စာေရးသားႏိုင္စြမ္း တိုးတက္ဖို႔ အာရံုစိုက္ေလ့႐ွိၿပီး
၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားက Arts & Crafts ပိုင္းမွာ သေဘာက်ေလ့႐ွိပါတယ္ ။
ကေလးေတြ ကိုယ္တိုင္ လက္ခံတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး Summer Camp တခုကို
ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Fun In the Sun
Up, Up and Away!
At The Zoo
Things I Like
Fairy Tales
တက္ေရာက္ရမည့္ အခ်ိန္
တပတ္ ၂ ရက္ (ၾကာသပေတး ႏွင့္ ေသာၾကာ)
၄နႇစ္ မွ ၆ နႇစ္ အတန္း - ေန႔လည္ ၁.၃၀ နာရီ မွ ၃.၃၀ နာရီ
၇ ႏွစ္ မွ ၁၂ ႏွစ္ အတန္း - ညေန ၄ နာရီ မွ ၆ နာရီ
ေက်ာင္းသားဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ အျမန္စာရင္းသြင္းျခင္းျဖင့္ ေႏြရာသီကို အက်ိဳး႐ွိစြာ ျဖတ္သန္းၾကပါစို႔။
Phone - 09443151828 / 09956029728